IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Zasady i postanowienia rejestracji
Aby móc kontynuować musisz zgodzić się z:
Forum YEYKU jest forum inwestycyjnym, powsta?ym na bazie informacji importowanej z www.szuwi.com. a stworzonej przez u?ytkowników.

[b]1. Informacje podstawowe.[/b]
Uczestnictwo w Forum YEYKU jest bezp?atne i dobrowolne, a jego warunkiem jest rejestracja u?ytkownika. Warunkiem rejestracji jest obranie nicka (pseudonimu) ustanowienie has?a i podanie adresu e-mail, na który po rejestracji przes?any zostanie klucz aktywuj?cy. Has?o u?ytkownika zostaje zaszyfrowane automatycznie przez skrypt i niedost?pne zarówno osobom postronnym jak i administracji.

Jeden u?ytkownik moze posiada? tylko jedno konto.

Administracja forum YEYKU informuje, ?e programy inwestycyjne s? programami wysokiego ryzyka. U?ytkownik uczestnicz?cy w nich robi to na w?asn? odpowiedzialno?? i w?asne ryzyko. Administracja forum YEYKU nie bierze odpowiedzialno?ci za ewentualne straty uzytkowników poniesione w tych programach. Administracja ostrzega jednocze?nie, ?e nie ponosi odpowiedzialnosci za transakcje finansowe zawierane pomi?dzy u?ytkownikami.

[b]2. Czego nie wolno.[/b]
Zabrania si?:
- emisji wiadomo?ci o tre?ciach uznanych powszechnie za obra?liwe, wulgarne, nieetyczne, obra?aj?ce godno?? i uczucia (np.etniczne, religijne, itp.), itp.;
- handlu, wymiany, darowizn, przeróbek jakichkolwiek skryptów i pluginów
- podawania informacji i linków do stron, na których mozna je znale??, tak?e do cracków, seriali itp.
- reklamowania skryptów na forum - dotyczy to linków, stopek i postów
- wszelkich form mobbingu wobec innych u?ytkowników;
- wyra?ania si? publicznie w sposób wulgarny;
- za?atwiania na forum spraw prywatnych (kontakty pomi?dzy u?ytkownikami jedynie przez wiadomo?ci prywatne - PW);
- wywo?ywania konfliktów;
- zb?dnych komentarzy nie wnosz?cych tre?ci do dyskusji;
- ujawniania prywatnej korespondencji i danych osobowych bez zgody zgody administracji forum;
- zb?dnego powielania tematów;
- odchodzenia od okre?lonego tematu, dygresji nie maj?cych z nim nic wspólnego;
- SPAMU, czyli "zach?t" sk?aniaj?cych do wej?cia na okre?lon? stron? w celu jej promocji oraz trollowania;
- zak?adania drugiego konta przez osob? czasowo zbanowan? pod gro?b? bana wieczystego;
- umieszczania w postach grafiki;

[b]3. Co nale?y.[/b]
W przypadku mo?liwosci stwierdzenia ?e wprowadzany na forum system (surf, hyip) jest na nielegalnym skrypcie, za?o?yciela tematu bezwarunkowo zobowi?zuje si? do zaznaczenia tego w tytule nast?pujacym tagiem [BL] (bez licencji).

[b]4. Podpisy.[/b]
Dopuszcza si? sygnaturki:
Okre?lona wielko?? w rozdzielczo?ci ekranu 1024x768:
- nie wiecej ni? 2 linie tekstu o maksymalnej wielko?ci okre?lanej prez tagi phpbb jako "Du?y" (18 )
- banner o wielko?ci standard 468x60 ( nie mo?e by? form? rotatora czy szeroko rozumianego systemu wymiany bannerów ) plus ewentualnie 1 wiersz napisu o wielko?ci nie wi?kszej ni? tag NORMALNY (12). umieszczenie bannera podlega wycenie wed?ug cennika.

[b]5.Ostrze?enia.[/b]

Stosuje sie nast?puj?cy wymiar ostrze?e?:

1/7:

- dopisywanie nieregulaminowych postów, trollowanie
- wystawienie aukcji i oferty na ten sam przedmiot/us?uge w tym samym czasie
- pisanie nieregulaminowych postów w Aukcjach
- wstawienie grafiki do postu
- niewybredne s?ownictwo (wulgaryzmy)
- inne wykroczenie wobec regulaminu nie wymienione w spisie

?A?CUSZKI SURFÓW
-wi?cej ni? dwa ?a?cuszki na 24h.
-za?o?enie ?a?cuszka bez wymaganych 10 postów
-dopisywanie zb?dnych postów w ?a?cuszkach.
-z?a nazwa ?a?cuszka.
-opis programu w innym j?zyku ni? Polski.

AUKCJE I OFERTY
-za?o?enie aukcji bez wymaganego 3 tygodniowego sta?u na forum .
-maksymalnie dwie oferty.
-maksymalnie dwie aukcje.
-zmiana bida w trakcie aukcji.


2/7:

- dublowanie tematów,
- obra?anie innych u?ytkowników
- wywo?ywanie konfliktów
- zach?canie do oszukiwania
- spam na forum

?A?CUSZKI SURFÓW
-dubel ?a?cuszka
-podstawianie linków w ?a?cuszkach

AUKCJE I OFERTY
-trzy oferty
-trzy aukcje

3/7:
- spam na PM
- spam na maila

[color=red]7/7 ( ban ):
- handel,wszelkie propozycje dot. skryptów
- oszustwa
- fa?szerstwa
- gro?enie innemu u?ytkownikowi [/color]

[b]6. Inne postanowienia.[/b]
Zmiana danych uzytkowników:
- forum zabezpieczone jest i zmiana nazwy uzytkownika oraz jego danych personalnych jest mo?liwa tylko i wy??cznie poprzez kontakt z administratorem.
- Administrator nie b?dzie dokonywa? zmian nazw u?ytkowników (nawet na ich pro?b?) a jedynie danych w postaci adresu EMAIL.

Administracja zastrzega sobie mo?liwo?? usuni?cia u?ytkownika w przypadku gdy:
- nie pisze postów przez co najmniej 180 dni
- nie uaktywni? konta przez co najmniej 30 dni


Administracja zastrzega sobie prawo do:
- Zmian w regulaminie
- Przenoszenia i edycji tematów
- Usuwania cz??ci tematów w przypadku przerostu bazy
- Wydalania u?ytkownika naruszaj?cego w sposób ra??cy regulamin

[b][u]Rejestracja i decyzja uczestnictwa na forum jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu.[/u][/b]

Polecane strony:


Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 20th April 2019 - 09:44